Presentació STSI

La Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació (STSI) impulsa i coordina la Xarxa de Telecentres de Catalunya des de l’any 2002 arran del Pacte Institucional per a la promoció i el desenvolupament de la societat de la informació a les administracions públiques catalanes, aprovat pel Parlament de Catalunya el 23 de juliol de 2001.

Les funcions de l’STSI són:

  • Representació del Departament dins el seu àmbit específic d’actuació i la coordinació amb els òrgans dels departaments que tinguin relació amb l’àmbit material propi de la Secretaria i, especialment, respecte a les relacions amb els prestadors de serveis i operadors de telecomunicacions, informàtica i societat de la informació.
  • Estudi, proposta i execució de la política general sobre informàtica, telecomunicacions i societat de la informació, impulsant els respectius sectors econòmics i facilitant la creació a Catalunya de les infrastructures adequades per al suport de les telecomunicacions.
  • Impuls de la integració de les tecnologies de la informació en tots els àmbits de la societat catalana, potenciant accions contra la fractura digital, amb especial èmfasi en els àmbits de l’ensenyament i la llengua.
  • Proposta de l’ordenació i regulació de les telecomunicacions, de les tecnologies de transport i difusió dels serveis audiovisuals, els dominis d’internet i dels altres mecanismes de desenvolupament de la societat de la informació, d’acord amb les competències de la Generalitat.
  • Planificació, gestió i control dels recursos en matèria de les telecomunicacions, en els casos en què sigui competència de la Generalitat de Catalunya.
  • Participació tècnica en el procés de l’atorgament de títols d’habilitació per a la prestació dels serveis de radiodifusió sonora i televisió i d’altres de caire similar, d’acord amb la normativa vigent. Les tramitacions i actes relatius a les freqüències i canals que hagi d’utilitzar la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i els altres serveis de la Generalitat de Catalunya.
  • Exercici de les facultats de control, inspecció i sanció en matèria de telecomunicacions i de la societat de la informació, quan siguin competència de la Generalitat de Catalunya.
  • Elaboració, conjuntament amb el Secretari General del Departament, de la proposta d’avantprojecte de pressupost de la Secretaria.