Presentaci? STSI

La Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informaci? (STSI) impulsa i coordina la Xarxa de Telecentres de Catalunya des de l’any 2002 arran del Pacte Institucional per a la promoci? i el desenvolupament de la societat de la informaci? a les administracions p?bliques catalanes, aprovat pel Parlament de Catalunya el 23 de juliol de 2001.

Les funcions de l’STSI s?n:

  • Representaci? del Departament dins el seu ?mbit espec?fic d’actuaci? i la coordinaci? amb els ?rgans dels departaments que tinguin relaci? amb l’?mbit material propi de la Secretaria i, especialment, respecte a les relacions amb els prestadors de serveis i operadors de telecomunicacions, inform?tica i societat de la informaci?.
  • Estudi, proposta i execuci? de la pol?tica general sobre inform?tica, telecomunicacions i societat de la informaci?, impulsant els respectius sectors econ?mics i facilitant la creaci? a Catalunya de les infrastructures adequades per al suport de les telecomunicacions.
  • Impuls de la integraci? de les tecnologies de la informaci? en tots els ?mbits de la societat catalana, potenciant accions contra la fractura digital, amb especial ?mfasi en els ?mbits de l’ensenyament i la llengua.
  • Proposta de l’ordenaci? i regulaci? de les telecomunicacions, de les tecnologies de transport i difusi? dels serveis audiovisuals, els dominis d’internet i dels altres mecanismes de desenvolupament de la societat de la informaci?, d’acord amb les compet?ncies de la Generalitat.
  • Planificaci?, gesti? i control dels recursos en mat?ria de les telecomunicacions, en els casos en qu? sigui compet?ncia de la Generalitat de Catalunya.
  • Participaci? t?cnica en el proc?s de l’atorgament de t?tols d’habilitaci? per a la prestaci? dels serveis de radiodifusi? sonora i televisi? i d’altres de caire similar, d’acord amb la normativa vigent. Les tramitacions i actes relatius a les freq??ncies i canals que hagi d’utilitzar la Corporaci? Catalana de R?dio i Televisi? i els altres serveis de la Generalitat de Catalunya.
  • Exercici de les facultats de control, inspecci? i sanci? en mat?ria de telecomunicacions i de la societat de la informaci?, quan siguin compet?ncia de la Generalitat de Catalunya.
  • Elaboraci?, conjuntament amb el Secretari General del Departament, de la proposta d’avantprojecte de pressupost de la Secretaria.

Catalunya crea un centre de debat cient?fic

La Torre Marimon a Caldes de Montbui acollir?, a mitjans del 2009, el Centre Internacional per al Debat Cient?fic (CIDC) que impulsa la Generalitat de Catalunya en col∑laboraci? amb la Diputaci? de Barcelona i l’Obra Social La Caixa. Aquest nou centre, pioner a l’estat espanyol, vol situar Catalunya com a referent mundial de la ci?ncia.
Aquest nou centre tindr? com a objectiu crear un centre que sigui un referent internacional per a la celebraci? de jornades, seminaris i trobades de treball en tots els ?mbits de la recerca. Un 60% de les activitats se centraran en les ci?ncies de la vida, per? tamb? es donar? import?ncia a camps com les matem?tiques, les ci?ncies f?siques, el medi ambient o ci?ncies socials com la sociologia i la ling??stica.

L’Obra Social La Caixa aportar? vuit milions d’euros per executar les reformes i l’adequaci? de la Torre Marimon. En els propers mesos s’elaborar? el calendari d’activitats d’aquest nou centre pensat Manuel Castellet, professor i expresident de l’Institut d’Estudis Catalans.

Pensant en que altres institucions i empreses participin del projecte est? previst crear una fundaci? que marqui les directrius del Centre que estar? gestionat per la comunitat cient?fica catalana. El centre acollir? unes 50 activitats cada any.